Skip to the content

Algemene voorwaarden

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn op al onze rechtsbetrekkingen de Algemene Voorwaarden FENIT (Nu ICT~Office) van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank te Den Haag onder nummer 60/2003 en worden op verzoek toegezonden. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever dan wel van derden wordt dan ook uitdrukkelijk van de hand gewezen. Nederlands recht is exclusief van toepassing.

Klik hier om onze algemene voorwaarden te downloaden.